22-6-2015, Eκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

22-6-2015Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» και το Βιβλιοπωλείο «Το Κεντρί» σας προσκαλούν την Δευτέρα 22 Ιουνίου, 8.00 μ.μ.στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο Κόκκινος Καπνάς και ο ελληνισμός του Καυκάσου«. 
 .
Το βιβλίο αυτό βασίζεται στη διδακτορική μου διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, [Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας]  η οποία είχε κατατεθεί με τον εξής τίτλο:  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ (1932 – 1937) 
 .
Ο «Κόκινος Καπνας« υπήρξε μια σημαντική εφημερίδα του ελληνισμού του Καυκάσου της δεκαετίας  του ’30,  πριν τον συντρίψει η σταλινική λαίλαπα.
 .
Ομιλητές:
 .
Τριαντάφυλλος Μυταφίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, 
Γιάννης Ζελίλωφ, πρόεδρος του Συλλόγου Παλιννοστούντων από την ΕΣΣΔ «Η Επιστροφή»
Αντώνης Κάλφας, φιλόλογος-συγγραφέας
 .
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Απόστολος Λυκεσάς
 .
Ο χώρος που θα γίνει η εκδήλωση είναι:  Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρου Σβώλου & Εθνικής Αμύνης…  

Είναι ένα από τα λίγα τεκμήρια που διασώθηκαν ενός μοναδικού ιστορικού πειράματος.  Σχετίζεται με τη διαμόρφωση του σημαντικού σοβιετικού ελληνισμού, πλήρως αυτονομημένου από την Ελλάδα και σε σύγκρουση με το ιδεολόγημα της «μητέρας-πατρίδας».  Ενός ελληνισμού που συγκροτήθηκε τότε σ’ ένα ιδιαίτερο ελληνικό κέντρο, απέκτησε εσωτερική ζωή και ενδιαφέρουσες δομές, υπήρξε το καταφύγιο και το αποκούμπι των κυνηγημένων αριστερών από την «αστική Ελλάδα», συνομίλησε ισότιμα με το σοβιετικό περιβάλλον,  υλοποίησε τις πλέονπροχωρημένες ιδέες του ελληνικού δημοτικισμού (που σήμερα μας παραξενεύουν αρκετά).

Ο Κόκκινος Καπνάς (Κόκινος Καπνας) ήταν ένα επίσημο σοβιετικό ελληνικό έντυπο του μεσοπολέμου. Εξέφρασε τη συνάντηση των σοβιετικών αντιλήψεων για την κοινωνία και τον πολιτισμό με τις ριζοσπαστικότερες ελληνικές θέσεις. Στις σελίδες του αποτυπώνεται ένας ελληνικός καθεστωτικός κομμουνιστικός λόγος. Οι νέοι κώδικες που εισήχθησαν στη σοβιετική κοινωνία είναι παρόντες στην εφημερίδα, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία αποκρυπτογράφησης των μηχανισμών ελέγχου και των μεθόδων που είχαν εφευρεθεί για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη του βίαιου μετασχηματισμού.

Advertisement

2 Σχόλια

 1. Ο Ιωάννης Ζελίλωφ πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες —

  ·
  Выступление на презентации книги Власиса Агдзидиса «Кокинос Капнас и Эллинизм Кавказа», состоявшегося 22.06.2015г. в г. Салоники.
  Мне очень сложно выступать здесь на фоне депутата греческого парламента, филологов, историков и журналистов, но меня выручает одно – я родом из Абхазии, из Сухума и немного знаком с историей этого края.
  Я в своем выступлении использую некоторые данные из книги незабвенного Николая Николаевича Иоаниди «Греки в Абхазии» – нашего сухумчанина, работника городского архива. Следует отметить, что сегодня этого архива больше не существует, т.к. во время грузино-абхазской войны он был специально сожжен грузинскими гвардейцами с тем, чтобы уничтожить следы нахождения греков на территории Абхазии, а также бывших преступлений против греческого населения в 1937-1938 и 1949 годах. И ранее документов о тысячелетнем пребывании на абхазской земле греков было очень мало, а сегодня их нет вообще.

  Поэтому, здесь и сегодня нужно сказать спасибо людям, которые сумели приехать в Абхазию в далекие 90-е годы и посетить государственный республиканский архив и собрать и спасти материалы о жизни греков в тех краях. Одним из этих людей является автор презентуемой сегодня книги наш друг, историк г-н Власис Агдзидис. Он также посетил Сухум во время войны 1992-93 гг. (операция «Золотое руно»), когда были вывезены из зоны войны и фактически спасены от гибели 1013 человек.
  Прошу ваши аплодисменты…..

  Греки организовали свои первые поселения в этих краях около 3-х тысячелетий назад. Первое название города Сухуми было на греческом – Диоскуриада, затем на римском – Себастополис, на арабском – Цхум, турецком – СухУм-кале, грузинском – СухУми, на абхазском – СухУм и понтийском – СОхум.

  Наверное нужно сказать о том, что греки переселялись на земли Абхазии, как в древности (6 век до н.э.), так и во второй половине 19 века, как из Турции, так и из Крыма после Крымской войны (1853-1856 гг.), после русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), после первой мировой и гражданской войн и во время Геноцида понтийских греков от младотурок и кемалистов (1915 -1923 гг.) и, всегда чувствовали себя там как дома, на родине.

  Нужно обязательно отметить значительную роль греческого населения в формировании г. Сухума: – так, в 1870 г. из 17 купцов, имеющих право заграничной торговли, 12 было греческого происхождения. Единственным потомственным почетным гражданином города был грек П.Г. Метаксас. Из общего числа избирателей (102 человека) – 40 – греки.

  Греки имели несравненные заслуги перед городом. Их представителям принадлежит организация освещения города (установка 200 фонарей), устройство водопровода, давшего городу хорошую воду, устройство базара, осушение заболоченных земель, строительство больницы, училища и др. В конце 1886 г. из 1367 человек, населяющих г. Сухум – 499 (37 %) были греками. Для сравнения –через 100 лет, в 1986 году, греки составляли всего 4 % от населения Сухума и, 2,8 % от общего количества населения Абхазии.
  Переселение греков из Турции, в основном из Трапезундского вилайета, в Абхазию дало резкий толчок развитию специализированной сельскохозяйственной культуры – табаководству. В дальнейшем табаководство стало основой экономического развития всего края.

  Греки стали строить национальные школы, церкви, театр.
  О том, насколько это был греческий город, свидетельствует и тот факт, что в 1921 году около 40 % национализированных зданий в городе, принадлежало грекам. И сегодня украшают город Сухум здания театра, банка, картинной галереи, гостиницы «Рица», школы № 8 и множество красивейших особняков, построенные греками еще до революции 1917 года.

  Был организован перевод двух газет на греческий язык «Неа Зои» (Новая жизнь) и «Морфосис» (Просвещение).

  Выпуск самостоятельной греческой газеты начался в 1932 году с названием «Кокинос Капнас» (Красный табаковод). Позже была переименована в «Коммунистис» (Коммунист) и выходила в Абхазии до 1 октября 1938 года всего в количестве только по Абхазии 4.250 экземпляров и еще 750 экземпляров по остальным районам Грузии. Газета выходила с периодичностью два раза в неделю.
  Дружную абхазскую диаспору – с греческими школами и греческим педагогическим техникумом, театрами и издательством называли «Маленькой Грецией».

  Фактически, она перестала существовать в 1938 году, когда Сталиным были уничтожены все национально-культурные институты «Маленькой Греции».

  Всем известно, что понтийские греки в начале прошлого века прошли через кемалистский Геноцид, затем подверглись преступным сталинским арестам и незаконным высылкам в Сибирь и степи Казахстана (более 100 тысяч человек были высланы только в 1949 году). Около половины высланных погибли в пути и в очень холодную первую зиму. Большое число греков были просто растреляны в 1937-1938 годах на основании беспочвенных, абсурдных обвинений.
  Как бы то ни было, греки выжили и, в конце – концов переехали жить на свою историческую Родину, о которой мечтали еще наши отцы и деды. Все эти годы они высоко несли свое самоназвание – «Ромеи» и, везде, где им довелось жить, снискали к себе любовь и уважение соседствующих с ними народов.

  Все это прекрасно было известно представителям греческого правительства и, тем не менее, в конце 2012 года греческим парламентом был принят антиконституционный и преступный закон № 4093/2012 о лишении наших пожилых людей пенсии ОГА – единственного источника их существования.

  Здесь, думаю, необходимо отметить отношение к представителям многострадального понтийского народа, переехавщих в Грецию в последние 20 лет, предпоследнего греческого двухпартийного (Н.Д. и ПАСОК) правительства. Греков – понтийцев использовали как разменную монету, как экономический рычаг откупа от европейских партнеров.

  Воспользуюсь случаем нахождения здесь депутата от правящей сегодня Грецией партии «СИРИЗА» г-на Триандафиллоса Митафиди, чтобы объяснить, что запланированные сегодня незначительные изменения данного закона недостаточны. Если правящая коалиция рассчитывает на поддержку своей политики репатриантами, то – как минимум, она должна полностью отменить закон за № 4093 от 2012 года – как антиконституционный и преступный, а не менять обязательный срок нахождения в Греции с 20 лет на 10. Уже подсчитано, что от 42 тысяч, лишенных пенсии ОГА людей, в живых осталось около 25-28 тысяч, т.е. более 35 % пенсионеров уже умерли за два последних года. Они уничтожены бывшим преступным правительством Греции, что в международном праве называется Геноцидом. Сколько еще должно умереть наших стариков, чтобы правительство все-таки решилось на принятие необходимых мер?
  Спасибо за внимание.

  Председатель общества репатриантов «Эпистрофи»,
  Член Координационного Совета Российских соотечественников
  в Греции

  Яннис Зелилов
  Салоники, 19.06.2015 г.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: